Textové pole: PROTEST - PETICE - NESOUHLAS S POSTUPEM
OBECNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU HODONÍN
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textové pole: POKUD MÁTE JAKÉKOLI PROBLÉMY SE ZOBRAZENÍM OBSAHU TĚCHTO STRÁNEK - POKRAČUJTE ZDE
Textové pole: Otevřený dopis - stížnost na neobvyklý, občany diskriminující postup obecného stavebního úřadu Hodonín
 

Vážené dámy a pánové,

My, dotčení občané města Hodonína, uveřejňujeme na tomto místě náš otevřený dopis, kterým chceme veřejně poukázat na dění v našem městě, a to zejména v souvislosti se změnami územního plánu a praktikovanými postupy obecného stavebního úřadu Hodonín. Považujeme to za naši občanskou povinnost, protože naše dnešní problémy mohou v budoucnosti potkat třeba právě Vás!

Dne 10.02.2010 nám bylo doručeno oznámení obecného stavebního úřadu v Hodoníně z 08.02.2010 „o zahájení stavebního řízení pro stavbu: „Stavební úpravy a přístavba bytového domu, zpevnění plochy a garáž se zakladačem (ul. Dukelských hrdinů č.p. 2299)“
Jedná se zde o záměr žadatele, stavebního družstva CROSSING (Ing. Jiří Vincenc, Ing. arch. Rostislav Maňák), přestavět rodinný dům na adrese Hodonín, Dukelských hrdinů č.p. 2299, na činžovní dům o 12 bytových jednotkách a vybudování garáže se zakladačem na dvorku. Tedy umístění urbanisticky naprosto nevhodné stavby, a to vzhledem k velikosti, rozsahu a podoby takové stavby v řadové zástavbě rodinných domků s velmi malými dvorky, kde již i tak si vlivem dost zastíněných a stísněných poměrů sousedé vysloveně "hledí do kuchyně". Je třeba rovněž podotknout, že se nejedná o žádnou výstavbu bytů pro sociálně slabší obyvatelstvo atd., neboť po prostudování internetové nabídky firmy CROSSING budoucím kupcům zjistíme, že se jedná o byty vzhledem ke struktuře zdejšího obyvatelstva spíše pro movitější klienty. Jedná se tedy vyloženě o soukromý zájem a lukrativní podnikání, nikoliv snad o zájem veřejný.

Postup obecného stavebního úřadu, přestože je pravděpodobně v souladu se zákonem, považujeme za nestandardní.

Ve výše uvedeném oznámení stavebního úřadu se mimo jiné uvádí, že „ …. Jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění a upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání“.

Kdyby byly stavebnímu úřadu skutečně známy poměry staveniště, nebo spíše kdyby je vyloženě neignoroval, musel by jednoznačně dospět k závěru, že příslušný záměr bytového družstva CROSSING je absurdní a v územním řízení by nemohlo být nikdy rozhodnuto tak, jak stavební úřad rozhodnutí předem deklaruje (nejsou mu známy žádné zákonné překážky stavby). I když upustíme od dlouhých věcných, technických a hygienických argumentů dávajících nám jednoznačně za pravdu, stačí zběžná prohlídka místa stavby z nemovitostí postižených účastníků, a každý nezaujatý a soudný člověk musí dospět k závěru, že tento záměr ani nemůže být myšlen vážně. 

Pro ukázku rozdílného postupu SÚ k občanům uvádíme nedávnou osobní zkušeností majitelů sousedního rodinného domu, u kterých, když chtěli postavit na svém dvorku zastřešení s posezením, stavební úřad, zcela v souladu s příslušnými zákony, nekompromisně vyžadoval písemný souhlas od všech zúčastněných osob. A v tomto případě, s tak zásadním dopadem na obyvatele sousedních parcel, od ústního řízení ustoupil a pro vyjádření souhlasu, resp. nesouhlasu se stavbou zvolil formu, kdy sami účastníci řízení musí vznést písemnou námitku /„Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto“/. Přičemž se zcela jistě počítá s tím, že ne všichni lidé jsou námitku schopni zformulovat. Zejména pro starousedlíky je takováto zpráva naprosto šokující a jsou tak rozrušeni, že se nejsou schopni nikterak bránit, natož si uvědomit, že neuplatnění námitky se ROVNÁ VÝSLOVNÉMU SOUHLASU SE STAVBOU !

Současně považujeme za nezbytné zmínit, že také Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Hodonín (KHSJK) neodvedla dle našeho názoru svou práci kvalitně, protože:

1/ nezohlednila ve svém vyjádření neúměrnou hlučnost a prašnost při realizaci projektu takových 
  rozměrů
2/ neúměrnou hlučnost a prašnost spojenou s užíváním 12 vzniklých bytů, zakládáním motorových 
  vozidel do garáže se zakladačem a provozem motorových vozidel na malém prostoru v lokalitě 
  rodinných domů s malými dvorky
3/ posouzení závadnosti dokončené stavby z hlediska hlučnosti hodlá KHSJK posuzovat pouze 
  na základě zkušebního 
  provozu. Jak bude účastníkům řízení zajištěna náprava stavu při případném zjištění nadměrné 
  hlučnosti tímto provozem? Množství automobilů, adekvátních 12-ti bytovým jednotkám, dává již 
  od počátku tušit, že hlučnost spojená s jejich provozem překročí zákonem stanovené limity. 

Uvedený postup KHSJK při posouzení závadnosti stavby nepovažujeme při stavbě takových rozměrů za adekvátní a dostatečný!

Domníváme se, že zde bylo postupováno způsobem: "Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější". Některým je umožněno dělat byznys za každou cenu, zato obyčejným lidem není umožněno ani v klidu žít na svém pozemku a ve svém domě.

Ostatně i nedávné události ve zdejším městě dávají tušit, že zde něco není v pořádku a vyvolávají řadu různých spekulací.

S takovým zacházením se ovšem nehodláme v žádném případě smířit a jsme přesvědčeni, že jsme jak z právního, tak také z morálního hlediska oprávněni použít všech dostupných prostředků, včetně mezinárodních, abychom se domohli našich práv.
Chceme věřit v právo, spravedlnost a zdravý rozum a tomu, že nebudeme svědky vybudování dalšího „pomníku doby“, který zde bude ještě dlouho stát jako němý svědek poměrů ve státu, které jsou často označovány jako „balkánské“. 
 
Vybraní účastníci stavebního řízení
     
  PROJEKT BYTOVÉHO DRUŽSTVA CROSSING  
     
  INFO Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU  
     
 
     
  OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU  
  o zahájení stavebního řízení  
  10.2.2010  
     
 
     
  NÁMITKY STAVEBNÍMU ÚŘADU + ŽÁDOST O PROVEDENÍ PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ  
  15.3.2010  
  stáhnout v plné kvalitě  
     
 
     
  ODPOVĚĎ KRAJSKÉHO ÚŘADU  
  na žádost o přezkoumání územního rozhodnutí  
  26.4.2010  
     
 
     
  REAKCE STAVEBNÍHO ÚŘADU  
  na námitky neodpověděl - místo toho tvrdá PERZEKUCE  
  21.4.2010  
     
 
     
  DOPIS ADVOKÁTA  
  stavebnímu úřadu v reakci na PERZEKUCI  
  28.4.2010  
     
 
     
  STÍŽNOST NA POSTUP  
   obecného SÚ TAJEMNICI MěÚ Hodonín  
  5.5.2010  
     
 
     
  ODPOVĚĎ TAJEMNICE  
  11.5.2010  
     
 
     
  ODPOVĚĎ KrÚ NA POSTOUPENOU  
  STÍŽNOST OD TAJEMNICE  
  aneb - to snad ani není možné  
  24.6.2010  
     
 
     
  ŹÁDOST O POMOC  
  zastupiteli města JUDr. Krabičkovi a jeho ODPOVĚĎ  
  22.4.2010  
  ! zastupitel na svém místě - děkujeme !  
     
 
     
  OTEVŘENÝ DOPIS  
  členu zastupitelstva JUDr. Krabičkovi  
  29.4.2010  
  dopis otištěn v Zelených listech  
     
 
  STÍŽNOST NA POSTUP  
  obedného SÚ Hodonín na KRAJSKÝ ÚŘAD Jihomoravského kraje  
  30.4.2010  
     
 
     
  ODPOVĚĎ KRAJSKÉHO ÚŘADU  
  na stížnost na postup OSÚ Hodonín  
  4.6.2010  
     
 
     
  ŽÁDOST ZASTUPITELSTVU  
  o řádné prošetření způsobu realizace přestavby předmětné stavby  
  5.5.2010  
     
 
     
  ZA ZASTUPITELSTVO ODPOVÍDÁ  
  DOPISEM STAROSTKA  
  aneb hroší kůže a břitký humor jí tedy opravdu neschází  
  7.7.2010  
     
 
     
  PODNĚT NA PŘEZKOUMÁNÍ  
  územního rozhodnutí zaslané na Krajský úřad JK dne 10.5.2010  
  10.5.2010  
     
 
     
  ODPOVĚĎ KRAJSKÉHO ÚŘADU  
  na podnět na přezkoumání ÚR  
  4.6.2010  
     
 
     
  SOUHRNNÁ REAKCE ÚČASTNÍKŮ  
  na všechny sdělení KrÚ  
  2.6.2010  
  zasláno kromě KrÚ na:  
  Ministerstvo pro místní rozvoj  
  Hejtmanovi JMK  
  Kanceláři Ombudsmana  
     
     
     
  OMBUDSMAN  
   -- veřejný ochránce práv --   
     
 
     
  DOPORUČENÝ POSTUP  
  obdrženo dne 10.5.2010  
     
 
     
  SOUDNÍ OCHRANA  
  proti rozhodnutí správních orgánů  
  10.5.2010  
     
 
     
  SPRÁVNÍ ŘÁD  
  10.5.2010  
     
 
     
  JAK SE OBRACET NA OMBUDSMANA  
  10.5.2010  
     
     
     
  PETICE OBČANŮ  
  19.2.2010  
  stáhnout v plné kvalitě  
     
 
     
  DOPIS STAROSTCE HODONÍNA  
  19.2.2010  
     
 
     
  ODPOVĚĎ MěÚ HODONÍN  
     
  aneb hlavně něco odpovězme  
  21.3.2010  
     
 
     
  ODPOVĚĎ STAROSTKY  
  aneb starostku to nezajímá !  
  15.4.2010  
     
 
     
  POŽADAVEK STAROSTKY  
  že by přeci jen nějaký zájem  
  15.4.2010  
     
     
     
  Co s tím ? Bohužel tohle nepomůže  
     
  § 114 odst. 1 stavebního zákona   PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ OBČANŮ HODONÍNA
     
  § 127 odst 1 občanského zákoníku  
     
     
     
  E-MAIL:  
     
  villaveronika@seznam.cz  
     
  informujme se prosím navzájem mezi sebou  
  jakoukoli informaci, kterou každý z účastníků  
  stavebního řízení obdrží a zašle na tento  
  mail zde bude publikována  
     
  Textové pole: PODEZŘELÉ SKUTEČNOSTI V PROJEKTU "VILA PARK DRAGOUN" PROPOJUJÍCÍ OSOBU Ing. arch. Maňáka S VRCHOLOVÝM VEDENÍM MĚSTA HODONÍNA
 
 
     
     
     
     
     
 
Textové pole: REPORTÁŽ ČESKÉ TELEVIZE S VYSTOUPENÍM STAROSTKY HODONÍNA K TOMUTO TÉMATU