Finanční podpora

Vážení občané,
Níže prezentovaný stav podpory je platný do 11.10.2011. Po odvolání z funkce místostarosty a radního již nemohu aktivně zasahovat do výběru podporovaných subjektů a aktivit.

Město Hodonín registruje mnoho žádostí o finanční podporu různých subjektů či aktivit. Všechny aktivity, na které jsou žádány dotace mají bohulibý charakter. Přesto není možné uspokojit všechny a to zejména z důvodů omezených finančních možností města. Níže budu pravidelně aktualizovat seznam aktivit, které město podpořilo. Výčet prozatím není úplný.

 • Půjčky a dotace občanům Hodonína ze stavebního fondu (II. kolo)

Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání dne 30.08.2011 schválilo přidělení půjček a dotací, v rámci II. kola žádostí, všem 13 žadatelům, a to v celkové výši 1.820.109 Kč (z toho dotace činí 343.800 Kč).

 • Zelený dům pohody – „20. Výročí vzniku“:

Rada města souhlasila na svém zasedání dne 27.06.2011 s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na úhradu režijních nákladů při výpůjčce velkého sálu Domu kultury Hodonín na slavnostní akademii při příležitosti 20. výročí vzniku tohoto zařízení.

 • Humanitární akce – „Ve jménu muzikálu“:

Rada města souhlasila na svém zasedání dne 20.06.2011 s výpůjčkou víceúčelového sálu EVROPA za režijní náklady k uspořádání humanitární módní přehlídky. Z výtěžku dražby bude podpořen Zelený dům pohody v Hodoníně.

 • Žádost o dotaci FC Nesyt (oddíl dívčí kopané):

Vedení města vyslovilo dne 13.06.2011 souhlas s poskytnutím finanční dotace ve výši 30.000 Kč na krytí nákladů spojených s dopravou družstva žen na mistrovská utkání.

 • Žádost krajského ředitelství PČR – územní odbor Hodonín:

Vedení města vyslovilo dne 06.06.2011 souhlas s poskytnutím finanční dotace ve výši 30.000 Kč na projekt „Kapka prevence“ zaměřený na možné krizové situace v životě dětí. Zastupitelstvo města tuto podporu FORMOU FINANČNÍHO DARU odsouhlasilo na svém 10. zasedání dne 30.08.2011.

 • Žádost Sportovního klubu PČR SAKURA (oddíl juda):

Vedení města vyslovilo dne 06.06.2011 souhlas s poskytnutím finanční dotace ve výši 13.000 Kč na krytí nákladů spojených s akcí „hodonínská cena dětí“ v judu. Rada města bohužel na své schůzi dne 20.06.2011 tuto podporu neschválila.

 • Žádost MŠ Družstevní o navýšení rozpočtu:

Vedení města vyslovilo dne 30.05.2011 souhlas s žádostí MŠ Družstevní o navýšení rozpočtu o částku 130.000 Kč určenou na zakoupení herních prvků na školní zahradu.

 • Slavnostní Akademie Zeleného domu pohody:

Rada města souhlasila na svém zasedání dne 9.5.2011 s podporou města ve formě úhrady režijních nákladů Domu kultury za dobu konání slavnostní akademie u příležitost 20. výročí založení Zeleného domu pohody.

 • Unie ROSKA:

Požádala o finanční dotaci na zajištění své činnosti, která spočívá v pomoci lidem postižených roztroušenou sklerozou. Služby této unie využívá 6 občanů Hodonína. Vedení města souhlasilo dne 29.4.2011 s podporou ve výši 10.000 Kč. Rada města tuto podporu odsouhlasila na svém zasedání dne 30.05.2011.

 • Hodonínský den sester:

Žádost: bezplatný pronájem víceúčelového sálu EVROPA.
Vedení města vyslovilo dne 02.05.2011 souhlas s věnováním jedné ze svých bezplatných výpůjček těchto prostor vycházejících ze smluvního vztahu mezi MěÚ a Masarykovým muzeem. V opačném případě by pronájem těchto prostor vyšel Nemocnici TGM Hodonín na 19.900 Kč. Rada města tuto podporu odsouhlasila na své 10. schůzi dne 16.5.2011.

 • Photokošt:

Žádost: 60.000 Kč
Vedení města dne 02.05.2011 vyslovilo souhlas s podporou tohoto festivalu ve výši 30 tis. Kč. V loňském roce město podpořilo festival probíhající v užším záběru částkou 10.000 Kč. Rada města odsouhlasila tuto podporu na své 10. schůzi dne 16.5.2011.

 • Parkinsoniáda:

Podpora schválena vedením 29.04.2011 (plně v pravomoci starosty města). Více v souboru PDF: ZDE

 • Půjčky a dotace občanům ze stavebního fondu, další investice roku 2011, dotace z grantových fondů

1/ Rada města na své 9. schůzi dne 18.4.2011 doporučila zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí půjček a dotací ze stavebního fondu všem 11 žadatelům v celkové výši 1.138.500,- Kč, z toho 247.700,- Kč činí dotace. II. kolo podávání žádostí o půjčky a dotace ze stavebního fondu běží do 30.6.2011. Zastupitelstvo toto odsouhlasilo na svém 8. Zasedání dne 11.5.2011.

2/ Rada města na své 9. schůzi dne 18.4.2011 doporučila zastupitelstvu města ke schválení úpravu rozpočtu města na rok 2011 – rozpočtové opatření č. 5 v rámci kterého je navrhováno zařazení nových investičních akcí ve výši téměř 20 mil. Kč. Jde především o opravy a rekonstrukce na budovách ZŠ a MŠ (7,2 mil. Kč), bytové hospodářství (5,9 mil. Kč) a tepelné hospodářství (3,6 mil. Kč).

3/ Rada města na své 9. schůzi dne 18.4.2011 schválila dotace do 50.000,- Kč z grantových fondů (dětí a mládeže, sportovního, sociálního, kulturního a životního prostředí) v celkové výši 600.806,- Kč a dále doporučila zastupitelstvu města schválit dotace nad 50.000,- Kč z těchto grantových fondů v celkové výši 2.539.946,- Kč.

 • Nemocnice TGM Hodonín

Rada města dne 18.04.2011 schválila poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na krytí provozních nákladů zimní zahrady.

Dne 11.5.2011 zastupitelstvo města na svém 8. Zasedání schválilo dohodu o prominutí dluhu Nemocnici TGM Hodonín ve výši 250.000 Kč z důvodu nedodržení podmínek investiční dotace poskytnuté na základě usnesení ZM č. 5321, ze dne 28.6.2010. Důvody překročení nejzazšího termínu použití této dotace byly zástupci nemocnice řádně vysvětleny a odůvodněny.

 • SHKM Hodonín

Rada města dne 18.04.2011 rozhodla o udělení finanční podpory ve výši 50.000 Kč na krytí nákladů akce Lekov cup – mezinárodní hokejový turnaj a to konkrétně na úhradu nákladů na stravu a ubytování.

 • Hodonínské mažoretky

Rada města dne 13.04.2011 rozhodla o udělení finanční podpory ve výši 40.000 Kč.

 • Středoevropská liga vozíčkářů ve stolním tenisu

Žádost: 40.000 Kč
Vedení města vyslovilo v pondělí 4.4.2011 souhlas s podporou ve výši 20.000 Kč. (v roce 2010 byla podpora města taktéž ve výši 20 tis. Kč a v roce 2009 město přispělo na stejnou akci 25 tis. Kč). Rada tuto podporu odsouhlasila na své 9. Schůzi dne 18.04.2011.

 • Český červený kříž, o.s.

Žádost: 8.000 Kč na krytí nákladů na okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků a oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Vedení města vyslovilo v pondělí 4.4.2011 souhlas s podporou ve výši 8.000 Kč.

 • OROS PŠ Hodonín

Žádost: 4.000 Kč na krytí nákladů spojených s organizací setkání bývalých pracovníků školství a členů odborového svazu. Vedení města vyslovilo v pondělí 4.4.2011 souhlas s podporou ve výši 4.000 Kč.

 • Sdružení Romů a národnostních menšin, o.s.

Žádost: 50.000 Kč na krytí nákladů spojených s organizací MISS ROMA ČR 2011 .
Vedení města vyslovilo v pondělí 4.4.2011 souhlas s podporou ve výši 25.000 Kč. Rada města dne 13.04.2011 rozhodla o neudělení finanční podpory. Rozhodla o podpoře formou bezplatné výpůjčky Domu kultury po dobu konání akce.

 • Sdružení Linka bezpečí

Provozovatel telefonické krizové linky nonstop s finančním dopadem na město Hodonín ve výši 5.000 Kč ročně. Na základě doporučení odboru sociálních služeb město nepodpořilo LINKU DŮVĚRY HODONÍN, která po městu žádala na rok 2011 224 tis. Kč. Bylo to nesmírně složité rozhodnutí. Nicméně v situaci, kdy existují dva poskytovatelé v podstatě rovnocenné služby, nelze přehlédnou aspekt ceny.
Vedení města vyslovilo v pondělí 14.3.2011 souhlas s podporou Sdružení Linky bezpečí ve výši 5.000 Kč.