Satan nikdy nespí

Poznámka = obsah  je řazen chronologicky = nejnovější data jsou na konci stránky


Pořád se něco děje aneb Satan nikdy nespí …

V poslední době mě velice zaujalo usnesení č. 7763 rady města, která se konala dne 20.5.2014. Z daného usnesení se dovídáme, že Rada města rozhoduje schválit smlouvu o poskytování právních služeb včetně uzavření plné moci s panem JUDr. Radkem Ondrušem, se sídlem 615 00 Brno, Bubeníčkova 502/42.

Rada města si tímto bez výběrového řízení de facto nakupuje právní služby od právníka, který zastupoval vedoucí Obecného stavebního úřadu Hodonín Ing. Ivonu Lexovou ve věci nezákonného zbourání bývalé LŠÚ a nechvalně známého torza hotelu. Kooperace rady Města s tímto právníkem je o to zajímavější, že tento měl obhajobu Lexové založenu na nepřímém obvinění tehdejší rady města, která o zbourání nemovitostí rozhodla.


Připomeňme si reportáž české televize ze dne 4.7.2013:
Ještě jednou vybraná pasáž JUDr. Ondruše: „pokud tam je nějaká škoda, tak tato škoda vznikla jednoznačně pochybením Města, které bouralo ačkoliv nemělo, nikoliv rozhodnutím stavebního úřadu„.

Důležité indície k vytvoření uceleného náhledu na věc:

 • mezi členy tehdejší rady, která je dle mého názoru odpovědná za vzniklou škodu (jak jsem se již vyjádřil dříve) patří tři členové současné rady, a to Ing. Grauová, MUDr. Handel a Mgr. Vinklárek.
 • JUDr. Ondruš se aktivně účastnil výslechů PČR, coby obhájce Lexové, v dané věci, kdy byli vyslýcháni mimo jiné mnozí zastupitelé města, přičemž byl údajně viděn, jak po ukončení výslechů daného dne vstupuje do dveří radnice.
 • JUDr. Ondruš byl údajně vícekrát spatřen na různých místech (např. restaurace) ve společnosti Lexové, Grauové, Šimečka apod. v době, kdy aktivně obhajoval Lexovou v dané věci. Že by probíhaly domluvy a koordinace nějakého konkrétního postupu ve věci zůstává domněnkou.

Domněnkou v tuto chvíli zůstává i pravý předmět právních služeb, který současná rada po JUDr. Ondrušovi požaduje. Že by se jednalo o speciální úkoly typu:

 • dotáhnout do konce prozatím neúspěšné, umanuté a urputné snažení starostky o odvolání Ing. Horské z postu tajemnice úřadu, o kterém si vrabci štěbetají po celém kraji. Mimochodem mezi usneseními rady letošního roku jsem nenalezl žádné, jehož předmětem by bylo rozhodování o odvolání Ing. Horské. Jde tedy o one woman show?
 • vyřešit osobní zodpovědnost konkrétních jednotlivců z řad členů orgánů Regionu Slovácko, kteří nekonali, tak jak měli? A které je předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení.
 • či nalézt potenciální, zástupné viníky např. v kauze Freizeit jakoby náhodou z řad zastupitelů v kontextu blížících se komunálních voleb? To nelze konstatovat, neb by se jednalo o pouhou spekulaci.

Je tedy nutno přesunout se do oblasti faktů. Proto jsem si dnešního dne požádal v souladu se zákonem č106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o:


Další kroky:

 • nastudování předmětné smlouvy
 • nastudování průvodního listu smlouvy
 • nastudování zápisu z předmětné rady města konané dne 20.5.2014, který musí být dle zákona dostupný do 7 dnů od konání rady (pospěšte si paní starostko …). Tak jsem před malou chvílí (30.5.2014 cca 11:50) volal asistentce tajemnice s tím, že se dnes zastavím pro zápis z předmětné rady. Odpověď pí. Bohunské je však poněkud zarážející – paní starostka dnes vydala zákaz komukoli zápis z předmětné rady vydat! Co to má znamenat? Něco takového si paní starostka prostě nemůže dovolit. Pokud je daná informace pravdivá, pak se jedná o bezprecedentní a naprosto neomalené omezování práva zastupitelů na řádný výkon kontroly orgánů samosprávy. Z výše uvedeného se nedá jednoznačně vyloučit, že starostka hodlá zápis rady cenzurovat či jinak pozměňovat jeho původní podobu.
 • kontrola faktur za právní služby JUDr. Ondruše, které v budoucnosti bude MěÚ Hodonín proplácet

– JH –

Poznámka – Předpis č. 128/2000 Sb.Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 101

(3) Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.


06.06.2014

Tak jsem se ráno zastavil na MěÚ nahlédnout se svým HTC do starostkou úzkostlivě opečovávaného zápisu z rady 20.05.2014. Níže je tedy možné nastudovat poměrně zajímavý obsah týkající se kauzy Freizeit a smlouvy s JUDr. Ondrušem:


Z daného obsahu se dá, mimo jiné, dovozovat:

 • značná rozporuplnost ve vyjádřeních JUDr. Ondruše. Když hájí Lexovou, tak urputně prohlašuje v TV, že odpovědnost za škodu je na straně města (rady), což potvrzuje i jeho vyjádření na druhém snímku (str. 46 zápisu) v prvním žlutém bloku: tu škodu jste si způsobili tím výběrovým řízením sami (rada realizovala výběrové řízení na stavebního podnikatele, který objekty zboural). Ovšem na prvním snímku (str. 45 zápisu) ve čtvrtém žlutém bloku hovoří o promlčeném nároku na náhradu škody po Lexové! Je to účelové mlžení před ostatními radními, kteří mají v daném okamžiku posloužit pouze pro schválení smlouvy s JUDr. Ondrušem, přičemž o skutečných dohodách starostky s tímto právníkem nemají ani tušení? Kdo ví. Minimálně dva lidé však ano. Stále přemýšlím co má JUDr. Ondruš na mysli, když uvádí, že reálné náklady demolice činily cca 6 mil. Kč, přičemž ve skutečnosti dle smlouvy o dílo schválené tehdejší radou města byl uhrazen z rozpočtu města více než čtyřnásobek. A vychází mi z toho jediné, že pokud se do toho JUDr. Ondruš pustí jím naznačovaným způsobem, tak by si měli tehdejší radní (z toho tři současní) již nyní zapéct pilník do bochníku chleba.
 • Z prvního snímku je taktéž patrno, že kompetentní zaměstnanci úřadu měli ke smlouvě jistá vyjádření, která zřejmě nebyla vhod. Je za tím nějaký „prvek nadstandardu“, o kterém hovoří starostka? O to lákavější bude obsah průvodního listu ke smlouvě, o kterou jsem si taktéž požádal v rámci InfZ.

10.06.2014

Rejdy starostky, aneb kdo je zastaví? Uvědomuje si ona čtveřice radních, že dali starostce do rukou neomezenou moc? Odpovědnost nesou všichni zastupitelé, kteří 17.5.2013 zvolili Grauovou do křesla starostky.

Starostka Grauová předložila radním ke schválení smlouvu o poskytování služeb,

 1. která je uzavřená v rozporu s vnitřními předpisy města – mělo proběhnout výběrové řízení (dále viz. vyjádření odboru EaF)
 2. která je pro město nevýhodná, netransparentní a advokátem fakturovaná plnění jsou nekontrolovatelná (viz. vyjádření EaF a právního odboru)
 3. která má z hlediska historie města výjimečně vysokou hodinovou odměnu advokáta (viz. vyjádření EaF)
 4. jejíž součástí je plná moc pro advokáta, která je v rozporu s předmětnou smlouvou vydána NA VŠECHNY PRÁVNÍ VĚCI, které mu budou svěřeny, přičemž ze smlouvy není zřejmá osoba oprávněná s advokátem jednat! Chcete se vsadit, kdo bude zadavatelem úkolů?

Jistě nejen výše uvedené skutečnosti vedly právní odbor k NEDOPORUČENÍ radě města uzavřít předloženou smlouvu. Jak je možné číst na průvodním listu předmětné smlouvy, tak ŽÁDNÉ PŘIPOMÍNKY ODBORU EaF a PRÁVNÍHO ODBORU NEBYLY DO SMLOUVY ZAPRACOVÁNY, PROTOŽE RADA SI SMLOUVU ODHLASOVALA TAK JAK JE PRO KOMPETENTNÍ ZAMĚSTNANCE MěÚ NEPŘIJATELNÁ! KOMU A HLAVNĚ ČEMU MÁ TATO SMLOUVA SLOUŽIT ??? Vodítkem může být další upozornění z průvodního listu smlouvy (viz. níže).

Takováto smlouva umožňuje zneužití veřejných prostředků na úhrady nekontrolovatelných právních služeb ve prospěch bůh ví koho!!! Nehodlám se pouštět do spekulací, zda vůbec budou služby poskytovány městu anebo fyzickým osobám toho času reprezentující město. Nehledě k dalšímu vyjádření správce rozpočtu – ze smlouvy není zřejmá celková částka za právní služby. Smlouvu je nezbytně nutné navázat na rozpočet. Tuto povinnost ukládá zákon o finanční kontrole. Je tedy toto počínání starostky / vybraných členů rady na hraně zákona nebo už za? Mějme na paměti, že sociopat se zákonem neřídí, neb jím pohrdá. Sociopat žije ve víře, že jeho chování je nad zákon, přičemž na svém jednání nespatřuje ničeho nenormálního, nezdravého a nepřípustného. 

Závěrem si ještě povšimněme dat na „košilce“, která se vztahují k vyjádřením odborů. Obě jsou datována k 22.5.2014, kdežto rada rozhodla již 20.5.2014. Naskýtá se otázka, jestli vůbec radní měli tyto materiály k dispozici???

 1. Jestli ano, je to špatné.
 2. Jestli ne, je to ještě horší.

V prvním případě vybraní radní vědomě kryjí starostku i přesto, že tato porušuje nejen vnitřní předpisy města, ale i zákony.

Ve druhém případě se dá tvrdit, že radní jsou starostkou obelhávání a z toho důvodu schvalují usnesení, která by při znalosti patřičných podkladů schválit nemohli. I když u některých jedinců pochybuji, že by je znalost fakt přiměla k tomu, aby projevili svůj vlastní pohled na věc a vystoupili z role podržtašky Lady Grauové.

Pro oba případy je společné to, že starostka přiměla radní podílet se na úkonu (ono jich je patrně více, tento je však až příliš viditelný), který evidentně vybočil ze zákonných mantinelů.

Nezbývá než závěrem opět připomenout Sokratova slova:

a až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší. než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie„.

Čerpáno z dokumentů, které jsem si vyžádal dle InfZ:

             


18.06.2014

Abych měl jistotu zda starostka svými zákazy porušila zákon, obrátil jsem se dne 05.06.2014 na Ministerstvo vnitra ČR s žádostí o stanovisko k dané záležitosti:


Dnes mi MVCR přislalo odpověď potvrzující faktickou nezákonnost obou výše popsaných případů (odmítnutí vydat zápis z rady a odmítnutí naskenovat pár stránek předmětného zápisu s následným zasláním na mail):

 


Co dodat k jednání starostky? Myslím, že není třeba ničeho. A co s tím občané a ne-negativní zaměstnanci MěÚ uděláte? Mějte na paměti, že tyrani minulosti vždy využívali dva nejmocnější nástroje v oblasti zotročování lidí, a to:

 1. vyvolat strach a obavy z kdečeho u lidí, kteří mají být podrobeni
 2. nedostatek odvahy, osobní statečnosti a nechuť riskovat ztrátu svého statusu quo u lidí, kteří mají být podrobeni

… a někteří tyrani minulosti to s danou strategií dotáhli opravdu daleko! A funguje to pořád, že ano?

27.06.2014

V úvodní části příspěvku „Satan nikdy nespí“ jsem se zamýšlel nad skutečnými důvody uzavření smlouvy s JUDr. Odrušem. Hned jako první hypotetický důvod jsem uvedl umanutou snahu starostky Grauové o odvolání tajemnice Ing. Horské z jejího postu ředitelky MěÚ. Aby se má DOMNĚNKA transformovala na FAKT, stačilo poslat žádost o informace dle InfZ na JIHOMORAVSKÝ KRAJ:


Odpověď z JMK mi byla doručena dnešního dne:

 


Nyní tedy máme jistotu, že domněnka č. 1 již není domněnka, nýbrž fakt. Jak můžeme číst v odpovědi JMK, tak starostka Grauová požádala ředitelku JMK o souhlas s odvoláním tajemnice MěÚ Hodonín. O jaké důvody (musí to být závažné pochybení ze strany tajemníka) opírá Grauová svou žádost na odvolání Ing. Horské mi známo není, neb JMK neshledal můj právní zájem, coby zastupitele města, za důvodný a do spisu jako takového mě nepustil. Na základě svých zkušeností se starostkou dovozuji, že to budou jen amatérské smyšleniny, či jiné právně zcela nerelevantní bláboly.

V každém případě je však zarážející ona, dle mého názoru zcela nepřiměřená, lhůta, na kterou JMK věc přerušil (na dobu 6-ti měsíců) rozhodnutím č. j.: JMK 66236/2014.

Připomeňme si na tomto místě znovu skutečnost, že dle zápisu z rady města, konané dne 20.05.2014, na které rada schválila smlouvu s JUDr. Ondrušem NEPADLO ANI SLOVO O TOM, ŽE BY MĚL V RÁMCI TÉTO SMLOUVY ŘEŠIT I ODVOLÁNÍ TAJEMNICE! Zajímavé; není-liž pravda, že???

A opravdu nikomu nevadí k čemu využívá Grauová radu města a v konečném důsledku veřejné peníze? Uvědomujete si jak snadno může temná bytost(i) na správném(ných) postu(postech) „ničit“ život komukoli, kdo se jí(jim) znelíbí a za veřejné – VAŠE – peníze? Opravdu Vám to nevadí? …

Znovu připomínám, že díl odpovědnosti nesou všichni zastupitelé, kteří 17.5.2013 zvolili Grauovou do křesla starostky.


…..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..