Fakta o Stavebním úřadu Hodonín

07.03.2014

Ani v Brně si nevědí rady. Podobnost z Hodonínskou kauzou čistě náhodná?! Z malé vilky v Brně se stává činžák. Načerno a za přihlížení úřadu.


V poslední době jsme se jako občané Hodonína mohli dovědět o řadě „kauz“ ve spojení s Městským úřadem Hodonín. Vzhledem k slovnímu balastu, který zaznívá z úst některých zastupitelů (zejména z řad ODS) a vzhledem k nekvalitním informacím místních médií, která nepovažuji za usilujicí o nestranné a objektivní informace, jsem se rozhodl uvést některá fakta. V tuto chvíli se zaměřím na Obecný stavební úřad Hodonín a jeho vedoucí Ing. Ivonu Lexovou, která je v rámci aktuální kauzy „šikany“ svými dlouhodobými spojenci z řad ODS vychvalována po stránce své vysoké odbornosti a nadprůměrných osobnostních kvalit. Ve svém příspěvku se pokusím podat stručný a věcný přehled pochybení vedoucí SÚ Hodonín a nabídnu také možné vysvětlení pevné semknutosti osoby Ivony Lexové a některých členů místní ODS.

Příklady pochybení Ivony Lexové a SÚ Hodonín:

 • Územní rozhodnutí o umístění stavby REZIDENCE Rybaře. Žadatel = společnost Ing. Vincence (ODS Hodonín). Toto územní rozhodnutí bylo dvakrát zrušeno JMK, odvolacím orgánem v dané věci.  V obou případech z důvodu, že ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ JE V ROZPORU SE SCHVÁLENÝM REGULAČNÍM PLÁNEM DANÉHO ÚZEMÍ. V prvním případě (Č.j. SÚ/2675/2008 – 7.Fo.ÚŘUS ze dne 5.12.2008) SÚ Hodonín NEPOZNAL, že investor do lokality určené pro rodinné domy umisťuje „bytový dům“ místo rodinného domu a současně POCHYBIL v tom, že vydal územní rozhodnutí bez toho, aby žadatel doložil splnění indexu zastavěné plochy 0,3 požadovaný pro danou lokalitu. V druhém případě (Č.j. SÚ/2675/2008 – 41.Fo.ÚŘUS.Rozh ze dne 1.4.2010) SÚ Hodonín opět NEPOZNAL dvoupodlažní stavbu bytového domu, která byla vydávána za jednopodlažní objekt s využitým podkrovím. Jaká existují pro výše popsaný případ vysvětlení? Obávám se, že je na výběr pouze ze dvou možností:
 1. buďto jsou výše uvedená pochybení důkazem NEKOMPETENCE úředníků na SÚ Hodonín (spíše hlouposti, když se opakuje stejná chyba dvakrát po sobě)
 1. nebo jsou výše popsaná, opakovaná pochybení důkazem, že SÚ Hodonín chtěl vyhovět žadateli (de facto Ing. Vincencovi z ODS) za každou cenu. V tomto případě by se jednalo ze strany SÚ o hrubé porušení základních zásad správního řízení jako jsou např. rovnost účastníků řízení, či nestrannost SÚ v daném řízení.

Nejsem si jist, která z výše uvedených možností je závažnější. To už nechám na čtenáři samotném.


 • Nezákonné rozhodnutí (nařízení) SÚ Hodonín č.j. SÚ/873/2008-5.Lex.ZABE, ze dne 9.4.2008 o neodkladném odstranění nadzemní části budovy bývalé LŠU, které bylo následně rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje sp.zn. S-JMK 82374/2008/0ÚPSŘ, ze dne 20.8.2008 zrušeno jako NEZÁKONNÉ. V předmětném rozhodnutí Krajského úřadu jsou popsána ZÁVAŽNÁ PROCESNÍ POCHYBENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU HODONÍN, stejně jako další nedostatky. Uveďme alespoň některá z nich:
 1. nesprávně zvolený způsob doručování písemnosti vlastníku stavby, čímž došlo k situaci, kdy s vlastníkem nemovitosti nebylo fakticky vůbec jednáno, čímž mu, jako hlavnímu účastníkovi řízení, nebylo umožněno účastnit se řízení (kontrolní prohlídky) a hájit tak svá práva
 2. nepřesnost a neurčitost výroku rozhodnutí
 3. naprostá absence odůvodnění stanoveného okruhu účastníků řízení Opět můžeme pouze spekulovat o NEKOMPETENTNOSTI ČI ÚČELOVÉM JEDNÁNÍ ING. LEXOVÉ.
 • V rámci kauzy „LŠU“ je však třeba zmínit další závažné POCHYBENÍ ING. LEXOVÉ, spočívající v tom, že Ing. Lexová PŘIPUSTILA VMĚŠOVÁNÍ RADY MĚSTA DO SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ. Tento stav je flagrantním porušením zásad správního řízení. Daná situace má však významné konsekvence s jednáním tehdejších radních. A zde se nám začíná uzavírat kruh souvislostí, který poskytuje vysvětlení jednoho z důvodů pevné semknutosti Ing. Lexové a vybraných osob z ODS Hodonín. Mezi členy tehdejší Rady města, která se neoprávněně vmísila do předmětného správního řízení, patřila Ing. Grauová, MUDr. Handel, MUDr. Šimeček, ale také Ing. Matějková, Mgr. Domesová, Mgr. Vinklárek, Mgr. Janda, RNDr. Šťáva a MUDr. Obrtlík. Rada tohoto složení rozhodla na své 29. schůzi, konané 8.4.2008 usnesením číslo 5007, respektive 5008 o výběru stavebního podnikatele SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s. Kutná Hora, k demolici budov „Lůžko 271“ a bývalé LŠU (zápis z rady). K tomuto úkonu však NEBYLA RADA KOMPETENTNÍ. Je nutné poukázat na skutečnost, že městu Hodonínu, v souvislosti s výše uvedeným nezákonným rozhodnutím SÚ Hodonín a s nestandardním rozhodováním tehdejší Rady, s vysokou pravděpodobností vznikne škoda ve výši několika desítek miliónů Kč. V současné době existuje pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu (Městský soud v Praze), č.j. 58Co 466/2012 – 179, které potvrzuje rozhodnutí soudu I. stupně, který zamítl žalobu Města Hodonína proti majiteli zbourané nemovisti společnosti „Freizeit …“ o úhradu částí nákladů demolice ve výši 18.733.701. Uveďme si některá konstatování ze zmíněného rozsudku:
 1. … soud I. stupně dospěl k závěru, že rozhodnutí stavebního úřadu bylo pouze pokusem Města Hodonína legalizovat, resp. právně zaštítit svůj již dříve připravovaný záměr objekt zbourat, žalobce (Město Hodonín) tak nejednal v rámci přenesené působnosti. Jinými slovy – Rada města neměla co rozhodovat, a tak se vměšovat do správního řízení a SÚ Hodonín svým rozhodnutím pouze „pokryl“ účelové rozhodování Rady, ke kterému neměla zákonné opodstatnění.
 2. … soud I. stupně poukázal na to, že znalecký posudek z 10.10.2010 byl vypracován až po demolici – nebyl tak shledán dostatečně hodnověrným. Nebylo prokázáno, že by u předmětného objektu hrozilo bezprostřední zřícení…
 3. Za situace, kdy byla stavba odstraněna sice na základě vykonatelného rozhodnutí SÚ, ale toto rozhodnutí bylo pro vady následně zrušeno odvolacím správním orgánem, NELZE NÁKLADY NA ODSTRANĚNÍ STAVBY DLE TOHOTO USTANOVENÍ VYMÁHAT. Potvrzení toho, že s vysokou pravděpodobností vznikne Městu Hodonín vysoká škoda, respektive, že náklady na demolici, které hradilo Město Hodonín ze svého rozpočtu nemůže vymáhat po majiteli zbourané nemovitosti. 5.3.2013 Rada rozhodla o podání mimořádného prostředku – dovolání k Nejvyššímu soudu, který může věc posoudit jinak. Na definitivní rozhodnutí Nejvyššího soudu si však bude třeba počkat (cca 3 měsíce až 2 roky). V případě, že Nejvyšší soud potvrdí rozhodnutí odvolacího soudu, pak dalším stupněm by mělo být podání trestního oznámení s požadavkem na náhradu vzniklé škody Městu Hodonín po odpovědné osobě/osobách.

Obě rozhodnutí jsou dostupná taktéž na webových stránkách Města, kde musela být zveřejněna na základě mé žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

17.05.2013 – Dle mého názoru chybný Rozsudek Městského soudu v Praze, číslo jednací: 51Co 396/2012-232 (viz. také web Města), který považuje odvolání Města Hodonína za důvodné. Jinými slovy říká, že Město Hodonín má právo požadovat po společnosti „Freizeit“ náhradu nákladů vynaložených na demolici staveb.

„Podle § 417 odst. 1 občanského zákoníku komu hrozí škoda, je povinnen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení.

Podle § 419 občanského zákoníku kdo odvracel hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena.“

Daný soud se však nikterak nevypořádal při svém konstatování se závěry Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 25 Cdo 4920/2008, podle kterého jsou dva výše uvedené paragrafy občanského zákoníku uplatnitelné pouze v případě, kdy v dané věci nekoná kompetentní orgán veřejné moci, tedy příslušný stavební úřad. To se však nestalo. SÚ Hodonín, respektive Ing. Lexová v dané věci, v daném čase konala – ovšem brutálně špatně a  NEZÁKONNĚ, jak následně potvrdil JMK.

4.7.2013 – policie má, zdá se, stejný názor:

„Policie stíhá vedoucí stavebního úřadu v Hodoníně Ivonu Lexovou. Podle kriminalistů před pěti lety rozhodla unáhleně a nezákonně… a způsobila radnici škodu ve výši 28 milionů korun“

Stihana_Urednice_SU

(soukromý archiv)

Ing. Lexová samozřejmě výrazně pochybila. Dle mého názoru je však za vzniklou škodu jednoznačně odpovědná tehdejší rada města. Škodu by tak měli uhradit její tehdejší členové (uvedení výše).


 • Šikanózní „Oznámení o provedení kontrolní prohlídky stavby„, které nesplňuje základní předpoklady na jakékoli správní rozhodnutí, či sdělení tak, jak jsou vyžadovány správním řádem a rovněž stavebním zákonem. Mimo chybějící náležitosti a jejich odůvodnění ovšem obsahuje výhrůžky, uložením pořádkové pokuty. Tento postup svědčí o porušení zásady rovnosti a šikanózním přístupu. Celý přípis mé advokátky.

Závěrem tedy zopakuji již výše položenou otázku – jsou výše uvedené příklady důkazem NEKOMPETENTNOSTI Ing. Lexové a dalších osob na SÚ Hodonín, nebo jsou důkazem PROMYŠLENÉHO ÚČELOVÉHO JEDNÁNÍ? Snad nám v hledání odpovědi na tuto otázku pomohou i rozhodnutí soudů, které jsou v současné době vedeny a o jejichž rozhodnutích Vás hodlám na této stránce informovat.

Závěrem bych ještě uvedel na pravou míru další mýtus, který je používán v rétorice „ochránců“ Ing. Lexové, a to pozitivní výsledek kontroly Obecného stavebního úřadu Hodonín KrU JMK. Opakovaně komentují pozitivní výsledek této kontroly, AVŠAK SE NEŘEKNE ANI SLOVÍČKO O TOM, ŽE KOTROLA KrU JMK JE PROVÁDĚNA VZORKOVOU METODOU, PŘI KTERÉ SI KrU JMK VYBERE NAMÁTKOVĚ URČITÁ ČÍSLA JEDNACÍ. JE TŘEBA MÍT NA PAMĚTI, ŽE PŘI TÉTO NAMÁTKOVÉ KONTROLE SI KrU JMK NEVYBRAL ANI JEDNO Z PROBLEMATICKÝCH ČÍSEL JEDNACÍCH. ZA DANÉ SITUACE JE TÉMĚŘ NEMOŽNÉ DOJÍT K JINÉMU NEŽ POZIVNÍMU VÝSLEDKU. OBJEKTIVITA TAKOVÉHOTO VÝSLEDKU JE TAK MENŠÍ NEŽ MALÁ.

-JH-


Dnes, tj. 18.04.2013, jsem obdržel ROZHODNUTÍ tajemníka MěÚ Hodonín ve věci odpovědi na mou žádost o poskytnutí informace dle InfZ106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně pak na zveřejnění platu vedoucí Obecného stavebního úřadu Hodonín – Ing. Lexové.

Z tohoto rozhodnutí můžeme vyčíst následující vyjádření Ing. Lexové:

vyjádření Ing. Ivony Lexové o tom, že nesouhlasí s poskytnutím požadovaných informací, neboť se jedná o porušení ústavně garantovaného práva na soukromí a ochranu osobnosti. Dále uvádí, že tato neodůvodněná žádost nesplňuje účel zákona, tedy poskytnutí informací o nakládání s veřejnými prostředky a pouhé uspokojení zvědavosti není judikaturou hodnoceno jako dostačující důvod pro poskytnutí informace.

Důvodem, proč jsem o danou informaci žádal byla skutečnost, že Ing. Lexová v rámci svého obvinění Tajemnice MěÚ Hodonín z „šikanózního postupu“ sama do sdělovacích prostřeků uvedla několik příkladů, mezi kterými bylo uvedeno NEVYPLÁCENÍ OSOBNÍCH ODMĚN. Chtěl jsem tedy zjistit skutečný stav věci. Nikoli ukojit svou osobní zvědavost. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že mě skutečně nic z osobních záležitostí Ing. Lexové ani náhodou nezajímá. Z postoje Ing. Lexové vyplývá, dle mého názoru, jedinné. A to, že Ing. Lexová má konkrétní důvod proč ODMÍTLA SVŮJ PLAT ZVEŘEJNIT. Osobně si myslím, že její plat bude mezi těmi nejvyššími mezi jednolivými vedoucími odborů MěÚ. Proč si to myslím nebudu uvádět, protože nechci zbytečně rozvádět úvahy, které by následně byly označeny za spekulace. Myslím si, že za nedlouhý čas se pravda ukáže sama. V tuto chvíli lze pouze doufat, že se Ing. Lexová se svými kumpány zaplete do pavučiny svých vlastních lží a de facto se usvědčí sama.

Bude zajímavé počkat na DŮKAZY Ing. Lexové o údajné šikaně ze strany tajemnice. V tomto okamžiku lze pouze uvést, že Ing. Lexová měla svou stížnost řešit se starostou města, coby jedinným kompetentním orgánem v dané záležitosti. Tím, že ji rozeslala radním porušila právní předpisy a de facto způsobila její rozšíření do sdělovacích prostředků. Spustila tak proces, který by se vůbec neměl řešit na politickém poli nýbrž před orgány činnými v trestním řízení nebo před soudem v civilním řízení. Opět rozhodne pouze čas a osoby, kterých se záležitost týká.

-JH-


22.04.2013

Další zásadní procesní pochybení Obecného stavebního úřadu ve věci „DŘEVOŠTĚPKY“

Dnes mi byl doručen ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ (30A 94/2011 – 201), o který jsem požádal Krajský soud na základě InfZ č. 106/1999 Sb. Z tohoto rozsudku se mimo jiné dovídáme o těchto pochybeních SÚ Hodonín v kauze „Dřevoštěpky“:

1/ Za zásadnější a v souzené věci významnější pochybení soud považuje, s ohledem na rozsah uložených opatření, nedostatečné zdůvodnění prvostupňového rozhodnutí (SÚ Hodonín), které je zásadně nedostatečné jak v oblasti skutkových zjištění, tak i v oblasti aplikace právních norem na provedená skutková zjištění.

2/ Z uvedeného hodnocení odvolací námitky žalovaným (KrÚ JMK) je zcela zřejmé, že ani žalovaný neshledal, že by závěry stavebního úřadu o původním účelu užívání areálu měly oporu ve správním spise.

3/ … bylo povinností stavebního úřadu, aby byl (žalobce PETRA BIO s.r.o.) s předloženými listinami seznámen, aby je zahrnul do správního spisu a aby na jejich základě provedl hodnocení věci.

4/ Zároveň se však stavební úřad nezabýval tím, zda činnost žalobce překračuje běžné nakládání s dřevoštěpným materiálem v takové míře, aby se jednalo o výrobní činnost, resp. své závěry o tom, že se o takové nakládání jedná, nikterak neodůvodnil.

5/ Stavební úřad se nezabýval tím, zda obsah stanoviska HZS skutečně podmiňuje okamžité řešení situace na předmětném pozemku.

6/ … ve světle těchto stanovisek nelze než konstatovat, že v rozhodnutí stavebního úřadu není nebezpečí z prodlení podrobněji zdůvodněno. SÚ Hodonín se vůbec nezabýval tím, zda by bylo možno otázku požární bezpečnosti řešit postupem podle ustanovení § 134 odst. 2 stavebního zákona.

7/ Nedostatky odůvodnění soud spatřuje zejména ve skutečnostech, že nejsou řádně zdůvodněny závěry stavebního úřadu ohledně původního účelu užívání předmětného pozemku …

8/ Oporu ve správním spise nemá zásadní závěr stavebního úřadu, že původním účelem užívání areálu je výroba a skladování cihelných výrobků, neboť správní spis neobsahuje důkazy prokazující závěry stavebního úřadu o původním účelu užívání areálu.

9/ Zásadní procesní pochybení stavebního úřadu pak soud spatřuje ve změně právní kvalifikace tvrzeného pochybení žalobce, když žalobce byl se změnou právní kvalifikace seznámen až v rámci rozhodnutí, které mu ukládalo povinnost vyklidit jím užívaný areál.

10/ Hodnocení dalších námitek žalobce nelze provést vzhledem k zásadním pochybením stavebního úřadu při hodnocení základních podmínek vydání rozhodnutí o nařízení zajištění nápravy.

Ptám se tedy občanů Hodonína, členů současné rady, slušných členů místní organizace ODS – jak dlouho budete tolerovat nekompetentní Ing. Lexovou v čele Obecného stavebního úřadu? Zástupců ODS se konkrétně ptám, kdy konečně přestanete maskovat různá pochybení této úřední osoby a přestanete ji rétoricky vynášet k výšinám jako odborníka i jako člověka?

Závěrem pak malá řečnická otázka. Jak dlouho po uveřejnění tohoto mého příspěvku příjde další anonymní SMS? Co myslíte paní inženýrko?

PS: modře podbarvený text v předmětném rozsudku představuje pochybení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu. Z daného rozsudku vyplývá, že tento odvolací orgán pro SÚ Hodonín pochybil ještě hůř než SÚ Hodonín. Osobně se domnívám, že v mnoha případech Ing. Lexová předem konzultuje na JMK svá rozhodnutí, aby maximálně předešla tomu, že by odvolání účastníků řízení skončila pozitivním výsledkem, čímž se dá následně účelově potvrzovat kvalita rozhodnutí SÚ Hodonín. Krajský soud však vystavil oběma správním orgánům stejné vysvědčení v duchu citátu ze známého filmu „stejné chyby, stejné známky“.

-JH-


24.4.2013

Dnes pan starosta informoval jednotlivé zastupitele, a tedy i mě, o průběhu zásadních kauz nedávné doby. Vzledem k obsahu těchto informací, které mohou být chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je nebudu zveřejňovat v celé šíři. Musím však uvést minimálně tato zjištění pana starosty při prošetřování stížnosti Ing. Lexové na údajně šikanózní chování paní tajemnice:

1/ „Z údajů o platech (včetně nenárokových složek) vedoucích odborů, které mi byly jako starostovi poskytnuty jasně vyplývá, že Vaše osoba stabilně patří mezi finančně nejlépe hodnocené vedoucí odboru MěÚ. Naopak Vámi prezentované a veřejně používané informace o tom, že máte povědomí o výši odměn jiných vedoucích odboru považuji za znepokojivé. Tím spíš, že se ukázaly jako zcela mylné.“

2/ „… musím … konstatovat, že Váš podnět je zcela nedůvodný a to v celém jeho rozsahu.“

Co k tomu dodat. Tušil jsem, jak uvádím v textu aktualizace k 18.4.2013, že plat Ing. Lexové nebude vůbec špatný. Nyní se její nevole zveřejnit svůj plat dostává do pravého světla. Co se týká nedůvodné stížnosti Ing. Lexové a křivého obvinění tajemnice MěÚ ze šikanózního chování pouze uvedu, že takový lidský balast nehodlám ani komentovat. Doufám, že se případ dostane do rukou orgánů činným v trestním řízení a taky před civilní soud. Boj se zlem je třeba dotáhnout až do konce.

-JH-


Z dřívějška

Dne 09.05.2012 jsem byl panem Dymáčkem, občanem Hodonína, coby zastupitel upozorněn na další podezřelé skutečnosti v postupu Obecného stavebního úřadu Hodonín v souvislosti se stavbou „Novostavba rodinného dvojdomku – dům A“ společnosti CROSSING – bytové družstvo. Tyto skutečnosti vyústily v níže uvedené dokumenty, které zde publikuji s písemným souhlasem pana Dymáčka.


1/ Stížnost na SÚ   2/ Opatření JmK proti nečinnosti SÚ Hodonín


Informace z tisku – celý článek

 • Rozhodnutí KrÚ ve věci LŠÚ – nezákonný postup Stavebního úřadu Hodonín  ZDE (doporučení: pravý klik a stáhnout dokument až následně prohlížet kvůli značné velikosti dokumentu)

…..