Mé kroky coby místostarosty

Kroky mé osoby ve funkci místostarosty (31.01.2011-11.10.2011) a zastupitele (z mého pohledu významné):


Boj proti korupci, zvýšení transparentnosti, spolupráce s občanským sdružením OŽIVENÍ, protikorupční audit

– 1.12.2011 první výstup z protikorupčního auditu – Mapa korupčních rizik v oblasti zadávání veřejných zakázek města Hodonín. Hodnocení oblasti zadávání veřejných zakázek v Hodoníně s vytýčením slabých stránek a vytýčením doporučujících opatření k posílení transparentnosti a eliminaci korupčních příležitostí. Více ZDE.

– Netolerujte korupci – nové klipy občanského sdružení OŽIVENÍ

– 26.10.2011 jsem se zúčastnil  Open Space Conference „Jak se postavit proti korupci“ jsem se zúčastnil dne 26.10.2011. Byla to velice zajímavá zkušenost se zástupci veřejné správy, zástupci podnikatelů, kteří již nehodlají jen tak přihlížet stále agresivnějšímu a masivnějšímu bujení korupčního prostředí v ČR, a novináři.

Občanské sdružení Podnikáme bez korupce vzniklo na konci roku 2010. Jeho cílem je, aby jeden podnikatel za druhým povstal, přestal mlčet a postaral se, aby v jeho firmě korupce nebyla tolerována. „Vyrobili jsme virus, který je nevyléčitelný, nemá žádnou spotřebu energie, není proti němu protilék.“

Česká parta – Jak to v Česku v politice a byznysu chodí? Někdy je lepší místo mnoha písmen jeden obrázek. Není zdaleka vyčerpávající, všem, na které se nedostalo, se omlouvám. Jako vysvětlení, proč se u nás nikdy nemůže nic vyšetřit, ale snad postačí.  ZDE

– 20.10.2011 nová redakční rada HODONÍNSKÝCH LISTŮ ve složení: Mgr. Eva Dřímalová, PhDr. Jan Králík, Mgr. Kamil Vinklárek a Ing. Vlastimil Trnečka, Ing. Petra Kotásková ODMÍTLA mou žádost na otištění krátkého článku o zahájení protikorupčního auditu. Snad tento krok NEPŘEDZNAMENÁVÁ OSUD protikorupčního auditu v Hodoníně. Nové složení redakční rady HL vzniklo usnesením Rady města č. 2458konané dne 13.10.2011.

Za povšimnutí stojí i skutečnost, že nová Rada města, na rozdíl od té předchozí, nenabídla opozičním zastupitelům možnost účasti v redakční radě.

Předmětný článek:

„Dne 13.10.2011 jsem se spolu s JUDr. Vítězslavem Krabičkou zúčastnil tiskové konference „SEDM STATEČNÝCH V BOJI PROTI KORUPCI“ konané v 11h v Americkém centru v Praze, čímž byl oficiálně zahájen protikorupční audit „statečných“ měst Karlovy Vary, HODONÍN, Lanškroun, Černošice a obcí Psáry, Srch a Tisá. Zahájením protikorupčního auditu vyvrcholilo mé snažení o zapojení města Hodonína do tohoto projektu. Přál bych si, aby mé odvolání z pozice místostarosty a iniciátora protikorupčního auditu nemělo na průběh auditu vliv. J. Hýbner“

– 13.10.2011 jsem se spolu s JUDr. Vítězslavem Krabičkou zúčastnil tiskové konference „SEDM STATEČNÝCH V BOJI PROTI KORUPCI“ konané v 11h v Americkém centru v Praze, čímž byl oficiálně zahájen protikorupční audit „statečných“ měst Karlovy Vary, HODONÍN, Lanškroun, Černošice a obcí Psáry, Srch a Tisá.

V rámci konference jsem vystoupil s projevem, jehož podobu je možné nalézt zde:
http://62.240.177.250/soubory/oziveni/Tiskovka_Sedm_Statecnych.jpg
 
 Oficiální tisková zpráva OŽIVENÍ:
http://www.bezkorupce.cz/2011/10/sedm-statecnych-v-boji-proti-korupci-2/
 
Informace rádia Impuls:
Vystup.mp3     
 

– 22.09.2011 účast na „Nejvýznamnější konferenci k veřejným zakázkám. Více ZDE

– 15.08.2011 na své 15. schůzi Rada města přijala usnesení č. 1929, kterým Rada schválila můj návrh na o umístění banneru protikorupční linky 199 na stránky města Hodonína na dobu určitou do 31.12.2012.

– V srpnu jsem vyslyšel výzvu autorů aplikace „ NapišteJim! “, která vznikla za podpory Nadace OSF (Open Society Fund). Tato aplikace umožňuje jednoduchou komunikaci s politiky a to i na komunální úrovni. Vytvořil jsem potřebnou tabulku s kontakty zastupitelů, která byla zapracována do výsledné aplikace. Aplikace je dostupná na www.napistejim.cz. Podobně jako masivně zasílané maily ovlivnily loterijní zákon, může i dopis pro zastupitelstvo upozornit na problémy ve vašem městě.

– 01.08.2011 podpis smlouvy o protikorupčním auditu ze strany OŽIVENÍ

– 28.07.2011 odeslání podepsané smlouvy o protikorupčním auditu.

– 16.05.2011 na své 10. schůzi Rada města přijala usnesení č. 1295, kterým Rada schválila uzavření smlouvy s občanským sdružením Oživení, o.s. se sídlem Lublaňská 18, Praha 2, o poskytnutí poradenských a konzultačních služeb v oblasti protikorupčních opatření. Za tyto služby bude uhrazena cena 50 tis. Kč. (V Ginisu je smlouva evidována pod číslem SD/2011/0078/110).

– 04.05.2011 osobní účast s JUDr. Krabičkou a tajemnicí Ing. Horskou na schůzce k zahájení protikorupčního auditu v Praze v Americkém centru.

– 31.3.2011 byl díky níže uvedeným aktivitám Hodonín vybrán do užšího výběru měst pro realizaci protikorupčního auditu občanským sdružením OŽIVENÍ. Více ZDE

– V únoru 2011 jsem zadal na „Mapě měst bez korupce“ níže uvedené kroky do komentáře k městu Hodonínu. Možnost porovnání měst zde: http://mapa.bezkorupce.cz/

– V únoru 2011 – na vedení se podařilo prosadit zavedení GPS sledovacích modulů do služebních aut užívaných vedením města. Článek v Hodonínském deníku.

– 03.02.2011 na mimořádné schůzi rady města, jsem navrhl radě ke schválení usnesení (č. 441) ohledně zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města na internetových stránkách města Hodonín nejpozději 7 dnů před termínem zasedání zastupitelstva města. Rada toto usnesení přijala. Usnesením č. 442 byla uložena povinnost participace na předchozím usnesení všem právnickým osobám zřízeným, či založeným městem Hodonín.

– Na tomtéž zasedání rady jsem navrhl radě ke schválení usnesení (č. 443) ohledně zveřejňování (na internetových stránkách města Hodonín) seznamu smluv, jejichž předmětem jsou dodávky s celkovou hodnotou alespoň 50.000,- Kč (bez DPH), služby s celkovou hodnotou alespoň 100.000,- Kč (bez DPH), a stavební práce s celkovou hodnotou alespoň 500.000,- Kč (bez DPH), a dále smlouvy na prodej, či nákup nemovitostí  na pronájem budov, pozemků, nebytových prostor, kde Nájemcem, či pronajímatelem je Město Hodonín. Rada toto usnesení přijala.

– Na tomtéž zasedání rady jsem navrhl radě ke schválení usnesení (č. 444) ohledně zveřejňování (na internetových stránkách města Hodonín) seznamu přijatých a vystavených faktur. Rada toto usnesení přijala.


Novela zákona o rozpočtovém určení daní RUD (+ cca 25 mil. Kč pro Hodonín navíc; + cca 1,52 miliardy navíc pro města a obce v Jihomoravském kraji

– Aktivně jsem se zúčastnil akce konané dne 21.09.2011 v 10,00 hodin –  pochod k Úřadu vlády ČR, kde bude předán požadavek starostů na přijetí novely zákona o RUD.

– Napsal jsem dopis premiérovi ČR RNDr. Petru Nečasovi a vyzval jej k podpoře při prosazení této důležité novely.

– Na 16. schůzi Rady města, konané dne 06.09.2011, jsem navrhl Radě ke schválení usnesení (č. 2062) o oficiální podpoře Rady města Hodonína této novele. Podpora byla radou města odsouhlasena.

Důležité materiály pro Vás shromažďuji ZDE


Vládní agentura pro sociální začleňování v rómských lokalitách

– 05.04.2011 Hodonín uspěl a byl vybrán spolu s dalšími deseti městy a obcemi mezi obce s aktivním působením vládní agentury. Více ZDE

– 31.03.2011 se mi na mimořádném zasedání Rady města podařilo přesvědčit kolegy radní k vyslovení souhlasu s podáním přihlášky do výběrového řízení ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách (usnesení č. 974).

– 28.03.2011 na mimořádném zasedání Rady města se mi nepodařilo přesvědčit většinu rádních k podání přihlášky do výběru uchazečů o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách. Rada k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení.


Placení parkovného prostřednictvím SMS

– 01.09.2011 uvedení systému placení parkovného prostřednictvím SMS do provozu. Informace ČESKÉHO ROZHLASU BRNO (čtený komentář-audio: 

ZDE     
)

– 21.03.2011 jsem předložil na vedení města materiály k výběrovému řízení v oblasti placení parkovného prostřednictvím SMS.

– 15.03.2011 jsem jednal se zástupcem společnosti poskytující službu placení parkovného prostřednictvím SMS.

– Finanční náročnost pro město: zavedení systému (počáteční investice) = Kč 0,– . Cena služby pro zákazníka = standardní cena parkovného placeného hotově dle jednotlivých časových pásem + 5 Kč poplatek dělící se mezi operátora mobilních služeb a poskytovatele služby. Systém zavedený v Hodoníně je výjimečný v možnosti zaregistrování si registrační značky vozidla v systému a následně možností placení parkovného pouhým prozvoněním.


Řešení problému přemnožených zdivočelých holubů

– 20.06.2011 – vypracována závěrečná zpráva – odchyceno celkem 901 holubů. Více ZDE.

– 09.05.2011 – instalace odchytových klecí a sítí společností RADEXA, která v provedeném průzkumu trhu poskytla nejvýhodnější nabídku.

– 02.05.2011 – se konala v mé kanceláři schůzka s pí. Ditou Šprinclovou (toho času odbor Investic a údržby), s Ing. Jarmilou Kotrlovou (vedoucí odboru Životního prostředí) a zástupcem Českých drah panem Vávrou. Výsledkem jednání byla dohoda o způsobu redukce přemnožených zdivočelých holubů a podíl úhrady nutných nákladů v poměru 1:1 mezi Městem Hodonín a Českými drahami.

– 06.04.2011 – zúčastnil jsem se schůze členů sdružení důchodců Hodonín, na které jsem byl seznámen s řadou informací. Mezi nimi i se stížnostmi občanů na negativní dopady přemnožených zdivočelých holubů. Přislíbil jsem osobní angažovanost při řešení tohoto problému.


…..