Konec světa

16.09.2020

Varování Pyramid! Změna cyklu každých 12 000 let Začátek katastrof!


11.09.2014

Jen další důkaz lidské malosti. Člověk neví de facto vůbec nic. Chcete-li, pak mějte na paměti, že pokora je největší ctností člověka.

Hawking varuje: Konec světa může nastat kvůli božské částici

Ilustrační foto


Problematika „konce světa“ – existuje řada hypotéz a předpokladů:

1/ Zvýšená aktivita slunce + díra a oslabení geomagnetického pole Země, vedoucí ke zkáze lidstva díky jeho závislosti na komunikaci a technických vymoženostech, které přestanou fungovat a lidé se během pár okamžiků změní v rabující a násilné stádo bojující o zdroje obživy a energií.
2/ Změna pozic severního a jižního pólu, která by způsobila obrovský pohyb zemské kůry, což by mělo za následek formování nových kontinentů a potopení části současné pevniny. Tak trochu obdoba „amerického katastrofického filmu“ 2012.
3/ Obrovské přírodní katastrofy způsobené konjunkcí vesmírných těles.
4/ Srážka s jiným vesmírným tělesem.
5/ Zásah mimozemských civilizací
6/ Zásah samotného Stvořitele a pána Ježíše Krista
 

Nyní se můžeme pozastavit u jednotlivých hypotéz.

 1/ Zvýšená aktivita slunce + díra a oslabení geomagnetického pole Země

Je nezpochybnitelnou pravdou, že naše slunce vykazuje zvýšenou aktivitu, která se projevuje v mnohem silnějších erupcích, které mají za následek vyvržení mnohem většího množství tepla, světla a radioaktivních částic. Obecně můžeme říci, že geomagnetické pole Země je to, čemu vděčíme za to, že Země není jen vyprahlou a spálenou krajinou. Vzniká díky tomu, že tekuté zemské jádro rotuje vyšší rychlostí než je rotace celé planety Země. Tím se v podstatě Země stává obrovským rotujícím magnetem a můžeme směle říci, že i obrovským generátorem elektrické energie. Geomagnetické pole Země je ovšem dle různých vyjádření NASA na mnoha místech zeslabeno a od roku 2008 Nasa monitoruje „díru“ v tomto geomagnetickém, ochranném obalu“ Země. Pokud by došlo k masivní sluneční erupci v oblasti této poruchy geomagnetického pole Země, pak by na její povrch proniklo ze Slunce obrovské množství radioaktivních částic, které by měly pro lidstvo katastrofální důsledky. Toto je ovšem jen hypotéza. Zvýšená aktivita slunce je fakt. Ne nadarmo Nasa opatřovala v minulých letech komunikační satelity ochrannými obaly, mající za úkol jejich odstínění od negativních vlivů Slunce a zvýšení pravděpodobnosti jejich nepoškození Sluncem. Na to co se děje se Sluncem je několik pohledů. Jedním z probíraných vlivů na zvýšenou činnost Slunce je tzv. fotonový pás, který Slunce doslova nutí ke zvýšené činnost. Více o tomto jevu můžete shlédnout ve video dokumentu „09_Pyramidy_Se_Aktivuji_YouTube„.
(soukr. archiv)
 

Druhá uvažovaná příčina zvýšené sluneční aktivity souvisí se samotnou evolucí Slunce a s jeho kvantovým přechodem, kdy přechází ze třídy G (žlutá hvězda) do třídy F (žluto-bílá hvězda). Ať je to tak, či jinak, nedá se popřít, že Slunce v současné době vykazuje obrovskou aktivitu, která může velice zasáhnout do lidského způsobu života. Můžete si přečíst kupříkladu nedlouhý článek z roku 2010 o vědeckém pohledu na činnost slunce v roce 2013. Mezi negativní dopady zvýšené sluneční aktivity patří podle této hypotézy zničení komunikačních satelitů, výpadky zásobování elektrickou energií, indukce proudu v rozvodech elektrické energie, které zničí řadu elektrických zařízení. Tato teorie zániku lidstva tedy v podstatě pracuje s lidskou sebe-zkázou. Počítá s přirozeným chováním na komunikaci a technice závislém lidstvu. Kolik dnů po přerušení dodávek elektrické energie, po výpadku komunikačních prostředků (mobilní, GPS), po nemožnosti koordinovat a řídit integrované záchranné systémy a armády se začnou lidé chovat jako smyslu zbavené, stádo v panice rabujících a vraždících individuí? Proto je potřeba lidstvo také co nejdéle udržovat v nevědomosti. Média této nevědomosti úslužně napomáhají. Svádějí naši pozornost úplně jiným směrem. Informují nás a hloupostech a naprosto nepodstatných věcech. Proč to dělají? Uvědomme si, že média mají své vlastníky, kteří chtějí vydělat – potřebují zisk, a tak se publikuje to, co chce ten kdo přináší inzerci a tudíž peníze. Většina novinářů je tak „pouze námezdnými žoldáky“. A tak se před námi řada informací tají. Např. chemtrails, které mají, pravděpodobně, za hlavní úkol odstínit zvýšený jas slunce, abychom si ničeho nevšimli.

2/ Změna pozic severního a jižního pólu

Tato hypotéza je velice zajímavá, a to zejména v kontextu určitých historických indicií. Změna pozic severního a jižního pólu není nic nového. K takovým situacím mělo v minulosti dojít již mnohokrát. Podle některých indicií má k posunu pólu dojít i v roce 2012. K tomuto závěru dospěl mimochodem i Albert Einstein, který další změnu pólu propočítal na období 2012/2013. Kdo však může tyto výpočty potvrdit či vyvrátit. Proto se budu i já neustále pohybovat jen a pouze v kategorii hypotéz.

Severním a jižním pólem je dána zemská osa a tou je určena pozice rovníku. Snad každý člověk ví, že planeta Země není ideálně kulatá, ale že je zploštělá díky odstředivé síle vlivem své rotace. Země je tak poděkud širší „v pase“. Na každé straně rovníku je Země širší o 21 km proti své výšce. Při vychýlení pozic pólů by dle této hypotézy došlo ke změně pozice zemské osy, čímž by současný rovník „splaskl“ a vytvořil se nový rovník “ v jehož místě by se Země opět „vyboulila“. Tento proces by byl spojen s obrovskými pohyby zemské kůry, s formováním nových kontinentů, s vynořením nových ostrovů a s potopením části současné pevniny. Tento průběh tak trochu připomíná scénář amerického katastrofického filmu 2012.

Historická souvislost

V úvodu jsem naznačil jistou historickou souvislost. Měl jsem na mysli jistou časovou shodu třech fenoménů. Jedním z nich je velká sfinga v Gíze, na níž jsou známky horizontální vodní eroze. Klasický dějepis uvádí, že poslední velké záplavy na Nilu byly v rozmezí 12.000 – 10.000 let před naším letopočtem. Přitom se však sfinga, stejně jako tři největší egyptské pyramidy přisuzují období 4-té dynastie (cca 2.600 – 2.500 let př. n. l.), ze které pochází  faraón Chufev (Cheops), jeho syn Rachef (Chefren) a jeho syn Mencherés (Menkaure). Druhým fenoménem je bájná Atlantida, o které některé zdroje uvádějí, že zmizela pod hladinou kolem roku 10.000 př. n. l. Třetím fenoménem je potopa světa, kterou Mojžíš (autor pěti knih Starého zákona) datuje do období cca 10.000 let př. n. l. Mohou tyto informace naznačovat, že k poslední změně pólů došlo cca v roce 10.000 let př. n. l.? Jako obvykle to nechám na Vašem svobodném názoru.

Může za vychýlení zemské osy exploze supernovy?

3/ Obrovské přírodní katastrofy způsobené konjunkcí vesmírných těles

Tato teorie počítá s konjunkcí jednotlivých planet naší soustavy, čímž by mělo dojít ke znásobení externích gravitačních sil, které by mohly ovlivnit rychlost rotace Země. Všichni asi dobře ví, jaký vliv na Zemi má gravitace Měsíce. Mám na mysli mořský příliv a odliv. Nyní si představme, že by tato síla byla několikanásobně znásobena konjunkcí ostatních planet. Hypotéza předpokládá urychlení rotace Země, což sebou přináší zvýšení odstředivé síly na povrchu Země vedoucí k obrovským vlnám na moři, které by pronikaly a zaplavovaly řadu kontinentů a způsobovaly obrovské materiální škody a lokální katastrofy. Podle různých vědeckých názorů je toto zcela nereálné. Kdo však (opět) toto spolehlivě potvrdí či vyvrátí?

4/ Srážka s jiným vesmírným tělesem

Z kroniky palmových listů se dovídáme: „Největší katastrofa se pak odehraje v roce 2046. Aniž by si toho povšimli astronomové, přiblíží se k naší planetě z hlubin kosmu velké nebeské těleso. Půjde o planetoid, který na své bludné cestě vesmírem vlétne do naší sluneční soustavy a jen těsně mine Zemi – prolétne mezi ní a Měsícem. Již několik dní před průletem bude planetoid viditelný na obloze pouhým okem. Jeho gravitační síla způsobí na Zemi četná zemětřesení a mohutné záplavy. Kalifornie bude zasažena největším zemětřesením v celé své historii. Také Japonsko a Čína budou postiženy silnými otřesy půdy a velké části těchto zemí pohltí vody oceánu. Zemětřesení se nevyhnou ani Evropě, nejsilněji je budou cítit v Německu, Anglii a ve středozemní oblasti. Přes pobřeží Severního a Baltského moře se přelije mohutná záplavová vlna. V Čechách se probudí k životu sopky, považované již dávno za vyhaslé. Jejich výbuchy zdevastují široké okolí. Během erupcí dojde i k uvolnění velkého množství vulkanických par a jedovatých plynů. Z nich se vytvoří mraky a kondenzát pršící zpět na zemský povrch bude velice agresivní. V důsledku všech těchto ran přijdou o životy miliony lidí. V postižených oblastech střední Evropy bude zničena velká část městské zástavby.“

Tato událost je však předpovídaná „indickou biblí“ až na rok 2.046. Takže by zmínky o možné srážce s jiným vesmírným tělesem kolem roku 2012 mohly směřovat k planetě X, nazývané také Nibiru?

O té si ovšem řekneme více u následujících bodů.

5/ Zásah mimozemských civilizací

Předem podotýkám, že informace v této kategorii mohou připadat řadě čtenářů kontroverzní, či přímo nepřijatelné. Takové čtenáře vyzývám, aby využili svou svobodnou  vůli a svodně se rozhodli ukončit čtení těchto stránek.

K pochopení této hypotézy – nikoli zániku Země, ale zániku lidstva je potřeba si mimozemské civilizace rozdělit do dvou skupin. Tak jako lidi na Zemi je možno i mimozemské civilizace rozdělit na DOBRÉ (HODNÉ) A ŠPATNÉ (ZLÉ). Dobří mimozemšťané (galaktická konfederace sil světla – v tuto chvíli doporučuji z dané stránky nastudovat opravdu jen tento oddíl) nám již mnoho let pomáhají (např. Fukušima, Černobyl). Je totiž nezpochybnitelný fakt, že lidstvo svým chováním ohrožuje samotnou planetu Zemi (HAARP, jaderné technologie) a ta je nesmírně důležitá pro rovnováhu dalších vesmírných těles. Proto bych dokázal pochopit vyhlazení lidstva v zájmu udržení vesmírné rovnováhy (něco podobnéno naznačuje film „Den, kdy se Země zastavila“). Stalo by se tak jen a jen díky lidské hlouposti a neschopnosti respektovat vesmírné zákony.

Vzkazy od pozitivních mimozemšťanů dostávalo lidstvo mnohokrát v minulosti. Ať již prostřednictvím kruhů v obilí, nebo přímým audio vstupem Vrillona (2012 Vrillon) do vysílání večerních zpráv britské TV. Materiálů na toto téma je na internetu opravdu mnoho. Kruhů v obilí – jako komunikačního prvku – však nevyužívají jen pozitivní mimozemšťané (2012 Gitaka, Plejáďané), ale také negativní bytosti rasy Zeta Grays (Šediváci odpovědní za únosy lidí do UFO na Aljašce – naznačuje film „Čtvrtý druh“; 2012 Observatoř Arecibo).

Pokud jde o negativní rasy mimozemských civilizací Grays (Šediváci), či Reptilians (Ještěři), kteří prostřednictvím genetických úprav vytvořili lidskou bytost, tak Ti mají ke svému počínání jiné důvody. V minulost vytvořili člověka jako pracovní sílu, kterou potřebovali k jistým účelům. Přečtěte si prosím pasáž od Zecharia Sitchina „Původ Anunnaki “ na těchto stránkách.

K Zemi se blíží planeta X (Nibiru), která je osídlena negativními entitami Reptilians, s nimiž někteří vládci tohoto světa komunikují a participují na přípravě nového světového řádu (2012 NIBIRU (PLANETA X)). Dle jiných zdrojů (Anonymní 24. listopadu 2012 1:53) sestoupí na Zemi 22.12.2012 i starověká božstva, taktéž negativní entity (bůh slunce „Ra“ – Horus, Anubis), kteří se mají nacházet již na oběžné dráze Země.

6/ Zásah samotného Stvořitele a pána Ježíše Krista

Viz. http://www.2012poselstvi.cz/ (http://community.2012legacy.eu/) – poselství Richarda Vošického. Bohužel server byl odstaven a video bylo staženo z Youtube. Většinu videí jsem stačil stáhnout a jsou dostupné v mém archivu zde. Mimo tento duchovní rozměr doporučuji nastudovat k prosincovým událostem „Prastaré tajemství květu života„. Tento materiál uchopuje problematiku dimenzionálního přechodu komplexním způsobem, který například u „Zprávy z Ruska“ zcela chybí.

Pokud chcete, shlédněte krátká videa na této stránce http://community.2012legacy.eu/. Jde o videa Tajemství budoucnosti, Poselství naděje před vytržením a Struktura stvoření.

Přechod od páté dimenze

Film o vytržení
(soukr. archiv)

Vybrat si musíte sami. Já jsem si již vybral. -JH-

Pro lepší náladu